Image default
Featured News General news

Poziv za prijavu za člana/icu Upravnog odbora Udruženja nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM raspisuje poziv za nominovanje 1 člana Upravnog odbora za ulogu Komunikacija sa međunarodnim partnerima / udruženjima na period od 2 godine.

Upravni odbor čini 10 članova – rukovodilaca radnih grupa koje bira Skupština ELTAM-a na period od dvije do četiri godine među kojima su i predsjednik/ca i dva potpredsjednika/ce Udruženja. Udruženje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u radu Upravnog odbora.

Svi članovi Udruženja koji su u 2024. godini izmirili godišnju članarinu mogu da se prijave za članstvo u Upravnom odboru, a u skladu sa svojim kompetencijama i interesovanjima.

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na vanrednoj Skupštini ELTAM-a koja će se planirati nakon isteka javnog poziva.

Prijava će se vršiti popunjavanjem i podnošenjem elektronskog obrasca najkasnije do 22. jula 2024. godine do 17h.

Potencijalni kadidati na volonterskoj osnovi učestvuju u radu i razvoju Udruženja kao članovi Upravnog odbora. Detaljni opisi zaduženja članova Upravnog odbora, odnosno radnih grupa se nalaze u prilogu, a objavljeni su i na sajtu Udruženja.

Od članova Upravnog odbora se očekuje da:

 • su posvećeni svrsi, misiji, ciljevima i vrijednostima Udruženja;
 • imaju viziju razvoja Udruženja;
 • su kompetentni za obavljanje konkretnih zadataka u cilju razvoja organizacije u skladu sa Statutom Udruženja;
 • se ponašaju etički i sa integritetom i u skladu sa vrijednostima Udruženja;
 • ne budu u poziciji konflikta interesa tokom svog djelovanja;
 • prihvataju odgovornost za zajedničke odluke i da doprinesu da Upravni odbor ima “jedan glas”;
 • mogu da posvete 2-4 sata nedjeljno, te dodatno potrebno vrijeme za pripremu i tok sastanaka Upravnog odbora, i Skupštine Udruženja;
 • učestvuju u pripremi i realizaciji ELTAM konferencija i drugih događaja na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • se kvalitetno pripreme za svoje obaveze i sastanke i na njima aktivno učestvuju;
 • efektno komuniciraju sa članovima Upravnog odbora, kao i radnim grupama kojima rukovode;
 • efikasno i funkcionalno komuniciraju i rade u timovima koristeći adekvatna sredstva komunikacije i tehnologiju (uključujući i online alate);
 • donose odluke u skladu sa najboljim interesom članova, odnosno Udruženja u cjelini.

Prijavljivanje za članstvo u Upravnom odboru se vrši elektronski, putem online formulara. Za prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju (najviše 1 strana i najviše 10MB) i kontakt podatke dvije reference – osobe koje mogu da svjedoče o integritetu i kompetencijama kandidata, isključujući trenutne članove Upravnog odbora Udruženja.

ROK za prijave je 22. jul 2024. godine do 17h.

Related posts

Newsletter #6

admin

IZVJEŠTAJ O OBILJEŽAVANJU EVROPSKOG DANA JEZIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2023/24. GODINU

admin

Besplatni dvogodišnji program učenja engleskog jezika na Cetinju

admin