Image default
Featured News General news

Poziv za članove Upravnog odbora i članove radnih grupa

Drage koleginice i kolege,

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM raspisuje poziv za nominovanje članova Upravnog odbora i članova osam radnih grupa.

Upravni odbor čine predsjednik/ca i potpredsjednik/ca Udruženja i 8 članova – rukovodilaca radnih grupa koje bira Skupština ELTAM-a na period od dvije do četiri godine. Upravni odbor formira radne grupe za unaprijeđenje ključnih oblasti za djelovanje Udruženja. Udruženje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u radu Upravnog odbora i/ili radnih grupa.

Svi članovi Udruženja koji su u prvom kvartalu 2021. godine izmirili godišnju članarinu mogu da se prijave za članstvo u Upravnom odboru i radnim grupama, a u skladu sa svojim kompetencijama i interesovanjima.

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na godišnjoj Skupštini ELTAM-a koja će se održati 15. maja 2021. godine.

Prijava će se vršiti popunjavanjem i podnošenjem elektronskog obrasca najkasnije do 10. maja 2021. godine do 14h.

Potencijalni kadidati na volonterskoj osnovi učestvuju u radu i razvoju Udruženja kao članovi Upravnog odbora (Predsjednik/ca, Potpredsjednik/ca i 8 rukovodilaca radnih grupa) i/ili članovi radnih grupa:

na vrijeme od 4 godine:

 • o Administracija i finansije
 • o Koordinacija rada lokalnih koordinatora

na vrijeme od 3 godine:

 • o Razvoj i upravljanje projektima
 • o Razvijanje i koordinacija programa profesionalnog usavršavanja
 • o Izrada “Newsletter”-a

na vrijeme od 2 godine:

 • o Komunikacija sa članovima
 • o Komunikacija sa međunarodnim partnerima / udruženjima
 • o PR i društvene mreže (Odnosi sa javnošću).

Detaljni opisi zaduženja članova Upravnog odbora, odnosno radnih grupa se nalaze na sljedećem linku na sajtu Udruženja.

Od članova Upravnog odbora se očekuje da:

 • su posvećeni svrsi, misiji, ciljevima i vrijednostima Udruženja;
 • imaju viziju razvoja Udruženja;
 • su kompetentni za obavljanje konkretnih zadataka u cilju razvoja organizacije u skladu sa Statutom Udruženja;
 • se ponašaju etički i sa integritetom i u skladu sa vrijednostima Udruženja;
 • ne budu u poziciji konflikta interesa tokom svog djelovanja;
 • prihvataju odgovornost za zajedničke odluke i da doprinesu da Upravni odbor ima “jedan glas”;
 • mogu da posvete 2-4 sata nedjeljno, te dodatno potrebno vrijeme za pripremu i tokom sastanaka Upravnog odbora i Skupštine Udruženja;
 • se kvalitetno pripreme za svoje obaveze i sastanke i na njima aktivno učestvuju;
 • efektno komuniciraju sa članovima Upravnog odbora, kao i radnim grupama kojima rukovode;
 • efikasno i funkcionalno komuniciraju i rade u timovima koristeći adekvatna sredstva komunikacije i tehnologiju (uključujući i online alate);
 • donose odluke u skladu sa najboljim interesom članova, odnosno Udruženja u cjelini.

Od članova radnih grupa se očekuje da:

 • su posvećeni svrsi, misiji, ciljevima i vrijednostima Udruženja;
 • su kompetentni za obavljanje konkretnih zadataka u cilju razvoja organizacije u skladu sa Statutom Udruženja;
 • se ponašaju etički i sa integritetom i u skladu sa vrijednostima Udruženja;
 • ne budu u poziciji konflikta interesa tokom svog djelovanja;
 • prihvataju odgovornost za zajedničke zadatke i da doprinesu da radne grupe budu funkcionalne;
 • mogu da posvete 1-3 sata nedjeljno, te povremeno i dodatno potrebno vrijeme u skladu sa planom rada radne grupe;
 • se kvalitetno pripreme za svoje obaveze i da aktivno učestvuju u radu radne grupe;
 • efikasno i funkcionalno komuniciraju i rade u timovima koristeći adekvatna sredstva komunikacije i tehnologiju (uključujući i online alate).

Prijavljivanje za članstvo u Upravnom odboru i/ili radnim grupama se vrši elektronski putem online formulara. Za prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju (najviše 1 strana i najviše 10MB) i kontakt podatke dvije reference – osobe koje mogu da svjedoče o integritetu i kompetencijama kandidata.

ROK za prijave je 10. maj 2021. godine do 14 h.

Srdačno,

ELTAM tim

Related posts

Annual Christmas Event

admin

Obilježavanje Evropskog dana jezika

admin

Regional training on Education for Peace and Prevention of Violent Extremism

admin