Image default
Featured News General news

Poziv za članove Upravnog odbora i članove radnih grupa

Drage koleginice i kolege,

Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM raspisuje poziv za nominovanje članova Upravnog odbora i članova osam radnih grupa.

Upravni odbor čine predsjednik/ca i potpredsjednik/ca Udruženja i 8 članova – rukovodilaca radnih grupa koje bira Skupština ELTAM-a na period od dvije do četiri godine. Upravni odbor formira radne grupe za unaprijeđenje ključnih oblasti za djelovanje Udruženja. Udruženje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za učešće u radu Upravnog odbora i/ili radnih grupa.

Svi članovi Udruženja koji su u prvom kvartalu 2021. godine izmirili godišnju članarinu mogu da se prijave za članstvo u Upravnom odboru i radnim grupama, a u skladu sa svojim kompetencijama i interesovanjima.

Kandidati čije prijave zadovoljavaju kriterijume biće uključeni u proces glasanja na godišnjoj Skupštini ELTAM-a koja će se održati 15. maja 2021. godine.

Prijava će se vršiti popunjavanjem i podnošenjem elektronskog obrasca najkasnije do 10. maja 2021. godine do 14h.

Potencijalni kadidati na volonterskoj osnovi učestvuju u radu i razvoju Udruženja kao članovi Upravnog odbora (Predsjednik/ca, Potpredsjednik/ca i 8 rukovodilaca radnih grupa) i/ili članovi radnih grupa:

na vrijeme od 4 godine:

 • o Administracija i finansije
 • o Koordinacija rada lokalnih koordinatora

na vrijeme od 3 godine:

 • o Razvoj i upravljanje projektima
 • o Razvijanje i koordinacija programa profesionalnog usavršavanja
 • o Izrada “Newsletter”-a

na vrijeme od 2 godine:

 • o Komunikacija sa članovima
 • o Komunikacija sa međunarodnim partnerima / udruženjima
 • o PR i društvene mreže (Odnosi sa javnošću).

Detaljni opisi zaduženja članova Upravnog odbora, odnosno radnih grupa se nalaze na sljedećem linku na sajtu Udruženja.

Od članova Upravnog odbora se očekuje da:

 • su posvećeni svrsi, misiji, ciljevima i vrijednostima Udruženja;
 • imaju viziju razvoja Udruženja;
 • su kompetentni za obavljanje konkretnih zadataka u cilju razvoja organizacije u skladu sa Statutom Udruženja;
 • se ponašaju etički i sa integritetom i u skladu sa vrijednostima Udruženja;
 • ne budu u poziciji konflikta interesa tokom svog djelovanja;
 • prihvataju odgovornost za zajedničke odluke i da doprinesu da Upravni odbor ima “jedan glas”;
 • mogu da posvete 2-4 sata nedjeljno, te dodatno potrebno vrijeme za pripremu i tokom sastanaka Upravnog odbora i Skupštine Udruženja;
 • se kvalitetno pripreme za svoje obaveze i sastanke i na njima aktivno učestvuju;
 • efektno komuniciraju sa članovima Upravnog odbora, kao i radnim grupama kojima rukovode;
 • efikasno i funkcionalno komuniciraju i rade u timovima koristeći adekvatna sredstva komunikacije i tehnologiju (uključujući i online alate);
 • donose odluke u skladu sa najboljim interesom članova, odnosno Udruženja u cjelini.

Od članova radnih grupa se očekuje da:

 • su posvećeni svrsi, misiji, ciljevima i vrijednostima Udruženja;
 • su kompetentni za obavljanje konkretnih zadataka u cilju razvoja organizacije u skladu sa Statutom Udruženja;
 • se ponašaju etički i sa integritetom i u skladu sa vrijednostima Udruženja;
 • ne budu u poziciji konflikta interesa tokom svog djelovanja;
 • prihvataju odgovornost za zajedničke zadatke i da doprinesu da radne grupe budu funkcionalne;
 • mogu da posvete 1-3 sata nedjeljno, te povremeno i dodatno potrebno vrijeme u skladu sa planom rada radne grupe;
 • se kvalitetno pripreme za svoje obaveze i da aktivno učestvuju u radu radne grupe;
 • efikasno i funkcionalno komuniciraju i rade u timovima koristeći adekvatna sredstva komunikacije i tehnologiju (uključujući i online alate).

Prijavljivanje za članstvo u Upravnom odboru i/ili radnim grupama se vrši elektronski putem online formulara. Za prijavu je potrebno dostaviti kratku biografiju (najviše 1 strana i najviše 10MB) i kontakt podatke dvije reference – osobe koje mogu da svjedoče o integritetu i kompetencijama kandidata.

ROK za prijave je 10. maj 2021. godine do 14 h.

Srdačno,

ELTAM tim

Related posts

Shaping the Way We Teach English – Training for teachers in Podgorica

admin

Shaping the Way We Teach English – Training for teachers in Niksic

admin

IZVJEŠTAJ O OBILJEŽAVANJU EVROPSKOG DANA JEZIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2021/22. GODINU

admin